Stora ERP system och Affärssystem

Vi definierar ett stort affärssystem (eller ERP-system) som ett programpaket som tillgodoser ett större företags behov av styrning och administration med krav på stora eller mycket stora transaktionsvolymer. Systemet bör klara verksamhet i en internationell miljö med krav på olika språk och landsspecifika regler.

På grund av de komplexa krav som ställs på ett sådant ERP-system, är det också vanligt med integration med för- och efter-system för åtkomst till t.ex. budget- rapporterings- och olika analyssystem

Medelstora ERP- och Affärssystem

Bland affärssystem för medelstora företag och ERP-system hittar du leverantörer på den svenska marknaden.

Ett system i mellanklassen kan klara svåra uppgifter i en global miljö men det är prismässigt och i termer av implementationstid mera fokuserat på medelstora företag och organisationer. Idag är gränsen mellan systemens storlek mer flytande än tidigare. Vanligt är att man tittar på systemets förmåga att klara branschunika uppgifter

Systemet har, beroende på verksamhet några eller alla moduler för redovisning, order- och lagerbehandling, reskontror, produktionsplanering, projektplanering, resursplanering, inköp, tidredovisning och personaladministration och är vanligen kopplade till en gemensam databas som är uppbyggd av flera olika tabeller där data lagras.

Affärssystem och bokförings-program för småföretag

Affärssystem för småföretag och bokföringsprogram hittar du  leverantörer på den svenska marknaden. Små ekonomiprogram för fakturering och bokföring fokuserar på enkelhet i skötsel och drift. Systemen har som regel ett avskalat gränssnitt med standardiserad funktionalitet.

Även om det idag finns affärssystem för småföretag som klarar relativt komplexa flöden, är begränsningen främst dess anpassningsbarhet och antalet användare samt i någon mån systemets förmåga att hantera globala krav och flera språk.

Ofta är systemen tänkta för bara en användare och inte sällan webbaserat. Marknaden har  förändrats i riktning mot webbaserade system vilka ofta hyra månadsvis.